Câu hỏi của Đỗ Hà Thọ - Lịch sử lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. Các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao
  2. B. Các nhà nho được nhiều bổng lộc
  3. C. Các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
  4. D. Các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.