§1. Đại cương về phương trình

Nguyễn Thanh Hải

Giải phương trình :

       \(2x^2-11x+21-3\sqrt[3]{4x-4}=0\)

 

 

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 18 tháng 5 2016 lúc 21:22

Tập xác định : D=R. Phương trình đã cho tương đương với :

\(\frac{1}{8}\left(4x-4\right)^2-\frac{7}{4}\left(4x-4\right)+12-3\sqrt[3]{4x-4}=0\)  (1)

Đặt \(t=\sqrt[3]{4x-4}\) thay vào phương trình (1) ta có :

\(t^6-14t^3-24t+96=0\)

hay :

\(\left(t-2\right)^2\left(t^4+4t^3+12t^2+18t+24\right)=0\)  (2)

Nếu \(t\le0\) thì \(t^6-14t^3-24t+96>0\)

Nếu t > 0 thì \(t^4+4t^3+12t^2+18t+24>0\)

Do đó (2) <=> \(t=2\Rightarrow x=3\)

Bình luận (0)
Phạm Minh Quang
Phạm Minh Quang 28 tháng 10 2019 lúc 22:12
Bình luận (0)
Phạm Minh Quang
Phạm Minh Quang 28 tháng 10 2019 lúc 22:35
Bình luận (0)
Oops LucKy
Oops LucKy 28 tháng 10 2019 lúc 23:21

tổng số proton trong nguyên tử của hai nguyên tố A&B là 23. Tổng số notron trong nguyên tử hai nguyên tố A&B là 24. Tìm A & B Chỉ mình làm đi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN