Căn bậc hai. Căn bậc ba

Hoa Anh Đào

Cho tam giác ABC vuông tại A có tia Bx vuông góc với BC tại B cắt CA tại D . M là trung điểm BC ,Vẽ BK vuông với DM tại K

Chứng minh\(\dfrac{1}{BK^2}=\dfrac{1}{AB^2}+\dfrac{3}{BC^2}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN