Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Đặng Quốc Khánh ( dặt dẹo )

f(x) = 2x2 + mx - n. Tìm m,n sao cho f(x) chia hết cho g(x)2x + 4

Nguyễn Huy Tú
30 tháng 10 2017 lúc 20:42

Để \(f\left(x\right)⋮g\left(x\right)\)

\(\Rightarrow f\left(-2\right)=8-2m-n=0\) ( định lí Bê-du )

\(\Leftrightarrow2m+n=8\)

Vậy m, n tùy ý sao cho \(2m+n=8\)

Bình luận (3)
Trần Quốc Lộc
31 tháng 10 2017 lúc 15:19

Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
30 tháng 10 2017 lúc 19:03

Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Bình luận (0)
Đặng Quốc Khánh ( dặt dẹo )
30 tháng 10 2017 lúc 21:30

Vừa gọi cô. cô bảo ϵ N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN