Nguyễn Hoàng Nam

Khi cho Na vào dung dịch rượu etylic sản phẩm thu được gồm (không kể dung môi)

A.  C 2 H 5 O N a ,   H 2

B.  C 2 H 5 O N a ,   N a O H

C.  N a O H ,   H 2

D.  C 2 H 5 O N a ,   N a O H ,   H 2

Ngô Quang Sinh
26 tháng 8 2019 lúc 17:36

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Đun 17,08 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa C, H, O và chỉ có 1 loại nhóm chức) với 25 ml dung dịch NaOH 4M cho tới khi A tan hết rồi cô cạn dung dịch thì thu được phần bay hơi chứa rượu (ancol) D và 19,24 gam hỗn hợp chất rắn khan B gồm NaOH dư và 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức X, Y. Tách lấy toàn bộ lượng rượu D cho tác dụng với Na dư thì thu được 672 ml H2 (đktc). Tỷ khối hơi của D so với H2 là 46. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên rượu D

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp A gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH. Chia hỗn hợp A làm hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thì thu được 3,92 lít khí H2 (đktc).

- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc rồi đến bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 17,1 gam và ở bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa.

1. Xác định công thức của 2 axit hữu cơ có trong hỗn hợp A?

2. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A?

Cho biết: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64 ; Rb = 85; Ba = 137

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 44,78 gam hỗn hợp A gồm KOH và Ba(O H ) 2 vào 400 gam dung dịch HCl vừa đủ, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 56,065 gam hỗn hợp muối. Nồng độ phần trăm của BaC l 2 trong dung dịch X là

A. 8,42%.

B. 5,34%

C. 9,36%

D. 14,01%.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 100ml dung  dịch Ba(O H ) 2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magie giải phóng khí hiđro

D. Không làm đổi màu quỳ tím

Nguyễn Hoàng Nam

Đun 17,08 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa C, H, O và chỉ có 1 loại nhóm chức) với 25 ml dung dịch NaOH 4M cho tới khi A tan hết rồi cô cạn dung dịch thì thu được phần bay hơi chứa rượu (ancol) D và 19,24 gam hỗn hợp chất rắn khan B gồm NaOH dư và 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức X, Y. Tách lấy toàn bộ lượng rượu D cho tác dụng với Na dư thì thu được 672 ml H2 (đktc). Tỷ khối hơi của D so với H2 là 46.Biết rằng phân tử axit X có ít hơn 2 nguyên tử cacbon nhưng có cù ng số nguyên tử hiđro so với phân tử axit Y. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B trong O2 thu được Na2CO3, CO2, và hơi nước. Khi đó toàn bộ lượng khí và hơi tạo thành được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 195,03 gam kết tủa.

Nguyễn Hoàng Nam

Chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng mol phân tử là 60 gam/mol. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam A rồi cho sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H 2 SO 4  đặc, sau đó qua bình 2 đựng dung dịch Ca OH 2  dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 1,8 gam, ở bình 2 có 10 gam kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 200ml dung dịch Ba(O H ) 2 0,4M vào 250ml dung dịch H 2 S O 4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 17,645 gam

B. 16,475 gam 

C. 17,475 gam

D. 18,645 gam

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A (C, H, O) bằng  O 2 rồi cho toàn bộ sản phẩm qua bình dung dịch  C a ( O H ) 2 với một lượng dư. Kết thúc thí nghiệm thì khối lượng bình tăng m gam. Tìm khối lượng của  C O 2   v à   H 2 O theo m.

Nguyễn Hoàng Nam

Tính nồng độ % của dung dịch rượu etylic 70 độ (biết  D C 2 H 5 O H = 0,8 g/ml, DH2O = 1 g/ml, H=1, C=12, O=16).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN