Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

1)cho 27,4 g hh (M2CO3,MHCO3) vào 500ml dd HCl 1M thu được 6,72 lít khí (đkc) và dd A . Tác dụng hoàn toàn vs 50ml dd NaOH 2M (pứ trung hòa) . Xác định M ? tính thành phần trăm về khối lượng từng chất trong hh .

Hồ Hữu Phước
27 tháng 10 2017 lúc 7:52

\(n_{HCl}=0,5mol\)

\(n_{H_2}=0,3mol\)

\(n_{NaOH}=0,05.2=0,1mol\)

M2CO3+2HCl\(\rightarrow\)2MCl+CO2+H2O

x...............2x........2x.........x

MHCO3+HCl\(\rightarrow\)MCl+CO2+H2O

y................y........y.........y

HCl+NaOH\(\rightarrow\)NaCl+H2O

0,1....\(\leftarrow\)0,1

\(n_{HCl\left(pu1,2\right)}=0,5-0,1=0,4mol\)

-Ta có hệ:\(\left\{{}\begin{matrix}\left(2M+60\right)x+\left(M+61\right)y=27,4\\2x+y=0,4\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\)

Giải ra x=0,1, y=0,2 và M=23(Na)

%Na2CO3=\(\dfrac{0,1.106}{27,4}.100\approx38,7\%\)

%NaHCO3=100%-38,7%=61,3%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN