Pham Trong Bach

Biết sina + cosa = 2 /2. Giá trị sin2a là

    A. 2 2 /3                   B. -2/3

    C. -1/2                   D. 1/2

Cao Minh Tâm
16 tháng 6 2017 lúc 4:39

Ta có ( sin a   +   cos a ) 2  = 1 + sin2a ⇒ 1/2 = 1 + sin2a. Vậy sin2a = (-1)/2

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức  P = ( sina + sinb) 2+ ( cosa + cosb) 2 biết a - b = π 4

Pham Trong Bach

Biết sina = -4/5 với 3π/4 < a < π. Giá trị tan a là

    A. 1/2          B. 2

    C. -2          D. -1/2

Pham Trong Bach

Biết sin⁡a + cosa = 1/2. Tính  sin 2 a ?

A.  3 4

B. - 1 2

C.  1 4

D. - 3 4

Pham Trong Bach

Giá trị sin 570 o  là

    A. 3 / 2             B. -1/2

    C. 1/3             D. 2 / 2

Pham Trong Bach

Cho sinα = -2 5 /5 với 3π/2 < α < 2π. Giá trị cotα là

    A. 1/2            B. 1/ 5

    C. -1/2            D. -3/ 5

Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC có góc A tù. Cho các biểu thức sau:

(1) M = sin A + sin B + sin C

(2) N = cosA. cosB. cosC

(3) P   = cos   A 2 . sin   B 2 . c o t   C 2

(4) Q = cotA.tan B.tan C

Số các biểu thức mang giá trị dương là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Pham Trong Bach

Giá trị cos 59π/6 là

      A .   2 / 2                               B .   3 / 2                   C .   - 2 / 2                     D .   - 3 / 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN