Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Trương Mai Khánh Huyền

Tìm a,b,c để ax3 + bx2 + c chia hết cho x-2 và chia cho x2 - 1 thì dư 2x+5

Arakawa Whiter
29 tháng 10 2017 lúc 20:59

Vì ax3 + bx2 + c chia hết cho x - 2 => ax3 + bx2 + c = P(x).(x - 2) (1)

Vì ax3 + bx2 + c chia cho x2 - 1 thì dư 2x + 5 => ax3 + bx2 + c = Q(x).(x2 - 1) + 2x + 5 = Q(x).(x - 1).(x + 1) + 2x + 5 (2)

+) Với x = 2 thì từ (1) ta có: 8a + 4b + c = 0

+) Với x = 1 thì từ (2) ta có a + b + c = 7

+) Với x = -1 thì từ (2) ta có -a + b - c = 1

Như vậy ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}8a+4b+c=0\\a+b+c=7\\-a+b-c=1\end{matrix}\right.\)

Tự giải nốt

Bình luận (0)
Hung nguyen
26 tháng 10 2017 lúc 8:53

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}ax^3+bx^2+c=\left(x-2\right)\left(ax^2+\left(b+2a\right)x+2\left(b+2a\right)\right)+c+4\left(b+2a\right)\\ax^3+bx^2+c=\left(x^2-1\right)\left(ax+b\right)+ax+b+c\end{matrix}\right.\)

Từ đây ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}8a+4b+c=0\\a=2\\b+c=5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=2\\b=-7\\c=12\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN