Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Hoa Anh Đào

\(x-\sqrt{2x-3}=0\)

giải phương trình

Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh 26 tháng 11 2017 lúc 12:22

\(x-\sqrt{2x-3}=0 \) ĐKXĐ : \(x \ge \frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow \) \(x = \sqrt{2x-3} \)

\(\Leftrightarrow \) \(x^2 = 2x-3\)

\(\Leftrightarrow \) \(x^2 - 2x +3 = 0\)

\(x^2 - 2x+3 = ( x-1)^2 +1 > 0 \) với \(\forall x\in R\)

Vậy phương trình vô nghiệm .

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN