Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Đinh Thị Ngọc Anh

tìm \(x\in Z\)để

\(\left(x^3+ax^2-x-a\right):\left(x^2-1\right)\)dư 5

Phạm Tiến
20 tháng 10 2017 lúc 21:08

\(\left(x^3+ax^2-x-a\right):\left(x^2-1\right)dư5\)

\(\Leftrightarrow\) Tồn tại đa thức Q(x) sao cho

\(x^3+ax^2-x-a=\left(x^2-1\right).Q\left(x\right)+5vớimọix\)

\(x^3+ax^2-x-a=\left(x-1\right)\left(x+1\right).Q\left(x\right)+5\)

Xét x=1 \(\Leftrightarrow0=0\) (Luôn đúng)

Xét x=-1 \(\Leftrightarrow0=0\) (Luôn đúng)

Vậy ..... luôn đúng với mọi x

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN