Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhà máy nhiệt điện?

A. Cần Thơ, Cà Mau.

B. Cà Mau, Kiên Lương.

C. Kiên Lương, Rạch Giá.

D. Rạch Giá, Tân An.

Nguyễn Vũ Thu Hương
2 tháng 6 2017 lúc 14:07

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành điện tử?

A. Cần Thơ.

B. Tân An.

C. Mỹ Tho.

D. Rạch Giá.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết các trung tâm nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Cà Mau, Sóc Trăng

B. Long Xuyên, Rạch Giá

C. Cần Thơ, Cà Mau

D. Tân An, Mỹ Tho

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành dệt?

A. Long Xuyên.

B. Sóc Trăng.

C. Cà Mau.

D. Mỹ Tho.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có cả ngành luyện kim đen, cơ khí, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất vật liệu xây dựng; hóa chất, phân bón; nhà máy nhiệt điện, sân bay?

A. Tân An.

B. Mỹ Tho.

C. Cần Thơ.

D. Cà Mau.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành cơ khí?

A. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

B. Long Xuyên, Cà Mau.

C. Cần Thơ, Tân An.   

D. Rạch Giá, Kiên Lương.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn cả?

A. Kiên Lương, Cần Thơ.

B. Cần Thơ, Cà Mau.

C. Cà Mau, Sóc Trăng.

D. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành hóa chất, phân bón?

A. Tân An.

B. Mỹ Tho.

C. Cần Thơ.

D. Cà Mau.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành đóng tàu?

A. Kiên Lương.

B. Rạch Giá.

C. Cần Thơ.

D. Cà Mau.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long đồng cấp quy mô với nhau?

A. Cà Mau, Cần Thơ.

B. Cần Thơ, Tân An.

C. Tân An, Cà Mau. 

D. Cà Mau, Mỹ Tho.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN