Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Hoà tan 1,28g hh A ( Fe, FexOy ) bằng dd HCl 10% ( có sử dụng 10%) thu được dd B và 0,224 lít khí ( đkc) . Biết rằng 6,4 g hh trên bị khử hoàn toàn bằng H2 thì thu được 5,6 g chất rắn . Xác định CTHH của FexOy và thành phần trăm từng chất trong hh đầu ,C% từng chất tan trong dd B

Lê Đình Thái
21 tháng 10 2017 lúc 16:15

Fe +2HCl ---> FeCl2 +H2(1)

FexOy+2yHCl --> xFeCl\(\dfrac{2y}{x}\)+ yH2O (2)

FexOy + yH2 -to-> xFe +yH2O(3)

nH2(1)=0,01(mol)

theo (1) : nFe=nH2(1)=0,01(mol)

=>mFe=0,56(g)

=>mFexOy=0,72(g)

trong 1,28g hh có 0,72g FexOy

=> trong 6,4 g hh có \(\dfrac{6,4.0,72}{1,28}=3,6\left(g\right)\) FexOy

=> nFexOy=\(\dfrac{3,6}{56x+16y}\)

mFe (trong 5,6g chất rắn )=5,6- 0,01.5.56=2,8(g)

=>nFe=0,05(mol)

theo (3) : nFexOy=1/xnFe=0,05/x(mol)

=>\(\dfrac{3,6}{56x+16y}=\dfrac{0,05}{x}=>\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}\)

=>FexOy:FeO

%mFe=\(\dfrac{0,01.56}{1,28}.100=43,75\left(\%\right)\)

=> %mFeO=56,25(%)

theo (1,2) : nHCl(1) =2nFe=0,02(mol)

nHCl(2)=2nFeO=0,02(mol)

=>\(\Sigma nHCl=0,04\left(mol\right)\)

=> mddHCl=\(\dfrac{0,04.36,5.100}{10}=14,6\left(g\right)\)

theo(1,2) : nFeCl2(1)=nFe=0,01(mol)

nFeCl2(2)=nFeO=0,01(mol)

=>\(\Sigma nFeCl2=0,02\left(mol\right)\)

=>C%ddFeCl2=\(\dfrac{0,02.127}{14,6}.100=17,4\left(\%\right)\)

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN