Từ Thị Hông Nhung
2 tháng 3 2016 lúc 20:39

Mỗi giờ người thứ nhất làm được số công việc là:    1:6=1/6(công việc)

Mỗi giờ người thứ hai làm được số công việc là:: 1:7=1/7(công việc)

Mỗi giờ cả hai người cùng làm được số công việc là: 1/6+1/7=13/42(công việc)

Cả hai người cùng làm chung thì sau số giờ làm hết số công việc là:   1:13/42=42/13(giờ)

Đ/s42/13 giờ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN