Nguyễn Thanh Hằng

Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?

A. Những năm 30 của thế kỉ XVII.

B. Những năm 40 của thế kỉ XVIII.

C. Những năm 50 của thế kỉ XVIII.

D. Những năm 60 của thế kỉ XVII

Phạm Thị Diệu Hằng
27 tháng 8 2018 lúc 5:52

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII.

Nguyễn Thanh Hằng

Những bộ sử nào của Đại Việt được viết vào cuối thế kỉ XVIII và đầu thế kỉ XIX?

A. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Lịch triều hiến chương loại chí.

B. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.

C. Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam liệt truyện, Lịch triều hiến chương loại chí.

D. Vân Đài loại ngữ, Đại Nam liệt truyện, Đại Việt sử kí toàn thư.

Nguyễn Thanh Hằng

Nhờ đâu nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XVII – XVIII?

A. Nhờ khuyến khích nông dân sản xuất tại chỗ.

B. Nhờ việc giảm tô, thuế.

C. Nhờ khai hoang mở rộng diện tích nông nghiệp.

D. Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Nguyễn Thanh Hằng

Em hãy lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVII – XVIII. Có những điểm gì mới ?

Nguyễn Thanh Hằng

Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

A. Sự quan tâm của nhà nước đối với thủ công nghiệp

B. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các phát minh Trung Hoa

C. Tài năng của thợ thủ công nước ta

DNền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh ở nước ta

Nguyễn Thanh Hằng

Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là     

A. quan họ, hát lượn, hát xoan.     

B. quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng,     

C. trống quân, hát tuồng, hát xoan, hát khắp.     

D. hát lượn, hát khắp, hát xoan, hát tuồng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN