Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

2020 c m 3   =   … … … d m 3

Cao Minh Tâm
30 tháng 11 2017 lúc 9:26

2020 c m 3   =   2 , 020   d m 3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a )   205 c m   =   … … … … m           b )   8 k m   50 m   =   … … … … k m   c )   125 h a   =   … … … … k m 2           d )   3 m 2   130 c m 2   =   … … … … m 2

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

75cm = ………m

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5m 5cm = ….....m

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 26m 2cm = ....m

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m 52cm = ………m

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

14m 7cm = ....m

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

8m 5dm = …m

Pham Trong Bach

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

8m 5dm = …m

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN