Pham Trong Bach

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm :

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5

Cao Minh Tâm
9 tháng 8 2019 lúc 4:01

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm

Pham Trong Bach

Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm

Pham Trong Bach

Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm

Pham Trong Bach

Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm

Pham Trong Bach

Viết phân số thích hợp chỉ phần tô đậm của mỗi hình sau vào chỗ chấm:

Pham Trong Bach

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5

Cho hình chữ nhật ABCD có các kích thước như hình vẽ bên :

Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật là: ……… c m 2

Pham Trong Bach

Số thập phân nào dưới đây chỉ phần đã tô đậm của hình vuông bên ?

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5

A. 27,0

B. 2,7

C. 0,27

D. 0,027

Pham Trong Bach

Phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình dưới đây là

A. 3 7

B.  5 7

C.  4 7

D.  7 7

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)