Câu hỏi của Đăng Duy Nguyễn - Vật lý lớp 12

1 máy bay do thám bay về mục tiêu và phát sóng điện từ về phía mục tiêu .Sau khi gặp mục tiêu, sóng phản xạ trở lại máy bay. Đo được thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng là 60 micro s. Sau đó 2s ta lại phát sóng thì từ lúc phát đến lúc nhận sóng là 58 micro s. biết sóng điện từ trong không khí là c=3.10^8 m/s. Tốc độ trung bình của máy bay 

  1. 250 m/s
  2. 150 m/s
  3. 200 m/s
  4. 229 m/s
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.