CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Gấu Con

Xác định các chất A, B, C ,D đều chứa nguyên tố Cu thoã điều kiện

A -> B -> C -> D -> Cu . Viết thành 3 chuỗi tương tự

Biết rằng KL Cu sẽ bị các KL Mg, Zn, Al đẩy khỏi dd muối của nó

Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 13 tháng 10 2017 lúc 13:28

A:CuSO4

B:CuCl2

C:Cu(OH)2

D:CuO

PTHH:

CuSO4 + BaCl2 -> CuCl2 + BaSO4

CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 -to->CuO + H2O CuO + CO -> Cu + CO2

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN