Câu hỏi của Đăng Duy Nguyễn - Vật lý lớp 12

2 mạch dao động lý tưởng L1C1 và L­2C2 với C­1=C2=0,1microF , L­1=L2=1microH . Ban đầu tích điện cho tụ C­1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động . Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầu dao động thì hiệu điện thế trên C1 và C2 chênh lệch nhau 3V

  1. 10^(-6)/6 s
  2. 10^(-6)/3 s
  3. 10^(-6)/2 s
  4. 10^(-6)/12 s 
5 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.