Chương 1. Nguyên tử

Trần Thuyên

Chia1,24 gam hỗn hợp 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau

- phần 1 : nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,78 gam hỗn hợp oxit

- phần 2 : hòa tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc) . Cô cạn dd thu được m gam muối khan.

Tính V và m

Thiện Lê
12 tháng 10 2017 lúc 20:51

Số obitan tối đa có thể phân bố trn6 lớp M ( n=3) là mấy

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN