Nguyễn Thành Nguyên

Hãy biểu diễn theo a ( hoặc cả b hoặc cả c) các biểu thức sau :

\(J=\log_635\) biết \(\log_{27}5=a\) ; \(\log_87=b\) và \(\log_23=c\)

 

 

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 5 2016 lúc 9:26

Ta có : 

\(\begin{cases}a=\log_{27}5=\frac{\log_25}{\log_227}=\frac{\log_25}{3\log_23}=\frac{\log_25}{3c}\Rightarrow\log_25=3ac\\b=\log_87=\frac{\log_27}{\log_28}=\frac{\log_27}{3}\Rightarrow\log_27=3b\end{cases}\)

\(\Rightarrow J=\log_635=\frac{\log_235}{\log_26}=\frac{\log_25+\log_27}{1+\log_23}=\frac{3ac+3b}{1+c}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN