Lê An Bình

Hãy biểu diễn theo a ( hoặc cả b hoặc cả c) các biểu thức sau :

\(I=\log_{140}63\) biết \(\log_23=a\) ; \(\log_35=b\) và \(\log_27=c\)

 

 

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 5 2016 lúc 9:22

Ta có : \(\log_25=\log_23.\log_35=ab\)

\(\Rightarrow I=\log_{140}63=\frac{\log_263}{\log_2140}=\frac{\log_2\left(3^2.7\right)}{\log_2\left(2^2.5.7\right)}=\frac{2\log_23+\log_27}{2+\log_25+\log_27}=\frac{2a+c}{2+ab+c}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN