Nguyễn Lê Đức Nhân

Hãy biểu diễn theo a ( hoặc cả b hoặc cả c) các biểu thức sau :

\(H=\log_{\sqrt[3]{5}}\frac{49}{8}\) biết \(\log_{25}7=a\) và \(\log_25=b\)

 

 

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 5 2016 lúc 9:19

Ta có \(a=\log_{25}7=\frac{\log_27}{\log_225}=\frac{\log_27}{2\log_25}=\frac{\log_27}{2b}\Rightarrow\log_27=2ab\)

\(\Rightarrow H=\log_{\sqrt[3]{5}}\frac{49}{8}=\frac{\log_2\frac{49}{8}}{\log_2\sqrt[3]{5}}=\frac{\log_2\frac{7^2}{2^2}}{\log_25^{\frac{1}{3}}}=\frac{2\log_27-3}{\frac{1}{3}\log_25}=\frac{12ab-9}{b}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN