Phan Trần Quốc Bảo

Hãy biểu diễn theo a ( hoặc cả b hoặc cả c) các biểu thức sau :

\(G=\log_{125}30\) biết \(lg3=a\) và \(lg2=b\)

 

 

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 5 2016 lúc 9:14

Ta có : \(b=lg2=lg\left(\frac{10}{5}\right)=1-lg5\Rightarrow lg5=1-b\)

                                                       \(\Rightarrow G=\log_{125b}30=\frac{lg30}{lg125}=\frac{lg\left(3.10\right)}{lg\left(5^3\right)}=\frac{1+lg3}{3lg5}=\frac{1+a}{3\left(1-b\right)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN