Nguyễn Thị Quỳnh Như

Hãy biểu diễn theo a ( hoặc cả b hoặc cả c) các biểu thức sau :

\(F=\log_{25}24\) biết \(\log_615=a\) và \(\log_{12}18=b\)

 

 

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 5 2016 lúc 9:11

Ta có :

\(a=\log_615=\frac{\log_215}{\log_26}=\frac{\log_23+\log_25}{1+\log_23}\left(1\right)\)

\(b=\log_{12}18=\frac{\log_118}{\log_212}=\frac{\log_2\left(2.3^2\right)}{\log_2\left(2^2.3\right)}=\frac{1+2\log_23}{2+\log_23}\left(2\right)\)

Từ \(\left(2\right)\Rightarrow b\left(2+\log_23\right)=1+2\log_23\Leftrightarrow\left(b-2\right)\log_23=1-2b\Leftrightarrow\log_23=\frac{1-2b}{b-2}\)

Từ \(\left(1\right)\Rightarrow\log_25=a\left(a+\log_23\right)-\log_23=\left(a-1\right)\log_23+a=\left(a-1\right)\frac{1-2b}{b-2}+a=\frac{b-5}{4b-2a-2ab-2}\)

\(\Rightarrow F=\log_{25}24=\frac{\log_224}{\log_225}=\frac{\log_2\left(2^3.3\right)}{\log_25^2}=\frac{3+\log_23}{2\log_25}=\frac{3+\frac{1-2b}{b-2}}{2.\frac{2b-a-ab-1}{b-2}}=\frac{b-5}{4b-2a-2ab-2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN