Nguyễn Huỳnh Đông Anh

Hãy biểu diễn theo a ( hoặc cả b hoặc cả c) các biểu thức sau :

\(E=\log_{35}28\) biết \(\log_{14}7=a\) và \(\log_{15}5=b\)

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 12 tháng 5 2016 lúc 9:01

Ta có :

 \(a=\log_{14}7=\frac{1}{\log_7\left(2.7\right)}=\frac{1}{1+\log_72}\Rightarrow\log_72=\frac{1}{a}-1=\frac{1-1}{a}\)

 \(b=\log_{15}5=\frac{\log_75}{\log_7\left(7.2\right)}=\frac{\log_72}{1+\log_72}\Rightarrow\log_75=b\left(1+\log_72\right)=b\left(1+\frac{1-a}{a}\right)=\frac{b}{a}\)

 \(\Rightarrow E=\log_{35}28=\frac{\log_727}{\log_735}=\frac{\log_7\left(7.2^2\right)}{\log_7\left(7.5\right)}=\frac{1+\log_72}{1+\log_75}=\frac{1+2.\frac{1-a}{a}}{1+\frac{b}{a}}=\frac{2-a}{a+b}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN