Bài 2. Vận tốc

Mina Hoàng

Một vật chuyển động. đoạn đường thứ nhất dài 72m với vận tốc 10m/s. đoạn đường thứ hai dài 9km với vận tốc 54km/h . Và đoạn đương thứ ba đi với vận tốc 12.5m/s thì 1/9h . Tính vận tốc trung bình của cả quãn đường

Hoàng Sơn Tùng
11 tháng 10 2017 lúc 21:57

Đổi 72m=0,072km

12,5m/s=45km/h

Thời gian để người đó đi hết quãng đường thứ nhất là:

\(t_1=\dfrac{S_1}{V_1}=\dfrac{72}{10}=7,2\left(s\right)=\dfrac{1}{500}\left(h\right)\)

Thời gian để người đó đi hết quãng đường thứ 2 là: \(t_2=\dfrac{S_2}{V_2}=\dfrac{9}{54}=\dfrac{1}{6}\left(h\right)\)

Quãng đường còn lại người đó phải đi là: \(S_3=V_3.t_3=\dfrac{45.1}{9}=5\left(km\right).\)

Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 quãng đường là:

\(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{0,072+9+5}{\dfrac{1}{500}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{9}}\approx50,3\)(km/h)

Bình luận (0)
Ngô Thị Thanh Huyền
11 tháng 10 2017 lúc 17:57

đổi 72m=0,072km

10m/s = 36km/h

thời gian đi trên quãng đường thứ nhất là

t1=S1:v1=0,072:36=0,002(h)

thời gian đi trên quãng đường thứ hai là

t2=S2:v2=9:54=\(\dfrac{1}{6}\)(h)

12,5m/s=45km/h

quãng đường thứ ba dài là

S3=t3.v3=45.\(\dfrac{1}{9}\)=5(km)

vận tốc trung bình là

Vtb=\(\dfrac{S1+S2+S3}{t1+t2+t3}=\dfrac{0,072+9+5}{0,002+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{9}}\approx50,29\)(KM/H)

~ CHÚC BẠN HỌC TỐT~

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN