Biến dị

Thùy Ngân

Một tế bào sinh dưỡng của một loài động vật thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần trong quá trình này môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 42 NST thường và trong tất cả các tế bào con có 8 NST giới tính X. Hãy xác định bộ NST 2n của cá thể động vật nói trên. Biết rằng không có đột biến xảy ra.

Trần Thọ Đạt
9 tháng 10 2017 lúc 15:44

TH1: Trong TB chỉ có 1 NST X - Gọi x là số lần nguyên phân của TB, ta có 2x = 8 --->x = 3 - Số NST thường có trong TB ban đầu = 42/7 = 6 - Số NST lưỡng bội của loài có thể là: + 2n = 6 + 2 = 8 NST (nếu TB ban đầu là XY) + 2n = 6 + 1 = 7 NST (nếu TB ban đầu là XO)

• TH2: Trong TB có 2 NST X - Gọi x là số lần nguyên phân của TB, ta có 2.2x = 8 ---->x = 2 - Số NST thường có trong TB ban đầu = 42/3 = 14 - Số NST lưỡng bội của loài có thể là: 14 + 2 = 16 NST
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN