Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

c. 428 × 39

Cao Minh Tâm
13 tháng 12 2019 lúc 3:58

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính: 428 × 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính: 428 × 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính: 428 × 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính: 428 × 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính: 

428 x 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính 428 x 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

428 x 39

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a. 428 × 39

b. 4935 : 44

Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a) 186954  + 247436

b) 839084  - 246937

c) 428  × 39

d) 4935  ÷ 44

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN