Câu hỏi của Đình Cường - Hóa học lớp 11

Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0.2 mol KCl trong thời gian t.thu được 2.464 lít khí ở anot(đktc) .nếu thời gian điện phân là 2t (s) thì tổng thể tích khí ở 2 cực là 5.824 lit(đktc).hiệu suất điện phân 100% các khí sinh ra k tan trong đ .giá trị a ?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.