Pham Trong Bach

1m + 15 dm = ...

A. 16dm

B. 25dm

C. 15dm

D. 15cm

Cao Minh Tâm
20 tháng 8 2017 lúc 7:15

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4m 2dm   =  …………dm

5m 15cm  = ………….cm 

Pham Trong Bach

Điền dấu ( < , > , = ) thích hợp vào chỗ chấm :

a) 315cm  - 15cm ...... 300 cm + 7cm             b) 515m .......500m + 15m

              c) 333cm  ...... .303cm                                    d) 199m.. ..... 200m

Pham Trong Bach

Tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 45cm, chiều rộng 25cm

b) Chiều dài 5m, chiều rộng 25dm

Pham Trong Bach

Số?

4m 4dm = .... dm        2cm 14cm = .... cm

1m 6dm = .... dm        8m 32cm = .... cm

Pham Trong Bach

Số ?

1km = .....m         1m = .....mm

1hm = .....m         1m = .....cm

1dam = .....m       1m = .....dm

1km = .....hm       1dm = .....mm

1hm = .....dam     1cm = .....mm

Pham Trong Bach

Số: 1m = …dm

Pham Trong Bach

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là:

A. 505cm       B. 515cm        C.550cm        D. 551cm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN