Hoàng Đức Long

Một con lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Lực căng dây T của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch cực đại là

A. T = mgcosα0.

B. T = mg(1 – 3cosα0)

C. T = 2mgsinα0.

D. T = mgsinα0.

Vũ Thành Nam
14 tháng 12 2019 lúc 4:23

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một con lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc  α o tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Lực căng dây T của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch cực đại là:

A. T = mgcos α o .

B. T = mg(1 – 3cos α o ).

C. T = 2mgsin α o

D. T = mgsin α o

Hoàng Đức Long

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo là l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với góc lệch cực đại là α0 = 60. Giá trị lực căng dây treo khi con lắc đi qua vị trí vật có động năng bằng ba lần thế năng là

A. 4,973 N.

B. 5,054 N.

C. 4,086 N

D. 5,034 N.

Hoàng Đức Long

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α o . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m. Khi con lắc ở vị trí có li độ góc α thì lực căng dây là

A.  T = 2 mg cosα − cosα 0

B.  T = mg 3 cosα + 2 cosα 0

C.  T = 2 mg cosα + cosα 0

D.  T = mg 3 cosα − 2 cosα 0

Hoàng Đức Long

Một con lắc đơn gồm dây treo dài l và vật có khối lượng là m. Con lắc treo tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Kích thích con lắc dao động điều hòa với biên độ góc α 0  Biểu thức năng lượng dao động của con lắc là:

Hoàng Đức Long

Một con lắc đơn dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g, khối lượng của vật nặng là m, biên độ góc là   α 0 , khi dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc  α  thì lực căng dây là T. Chọn đáp án đúng

A.  T = mg cosα - cosα 0    

B.  T = 3 mg cosα 0 - cosα  

C.  T = mg cosα 0 - cosα  

D.  T = mg 3 cosα - 2 cosα 0

Hoàng Đức Long

Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại một nơi có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng gấp hai lần thế năng:

A. T = mg(2 – 2cosα).

B. T = mg(4 – cosα).

C. T = mg(4 – 2cosα).

D. T = mg(2 – cosα).

Hoàng Đức Long

Ở một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn có chiều dài sợi dây ℓ, khối lượng vật nhỏ m đang thực hiên dao động điều hòa với biên độ góc α0. Lực kéo về cực đại tác dụng lên vật được tính bằng công thức

A. mg.

B. mgsinα0.

C. mgcosα0.

D. mg(1 – cosα0)

Hoàng Đức Long

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A.  1 2 m g l α 0 2  

B. m g l α 0 2       

C. 1 4 m g l α 0 2    

D. 2 m g l α 0 2

Hoàng Đức Long

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN