Real Madrid
22 tháng 2 2016 lúc 13:03

Ta có: \(\overline{abc}=\overline{6abc}:17\)

\(\Rightarrow17x\overline{abc}=6000+\overline{abc}\) 

\(\Rightarrow16x\overline{abc}=6000\)

\(\overline{abc}=6000:16=375\)

Bình luận (0)
Ninh Thế Quang Nhật
22 tháng 2 2016 lúc 13:06

<=> 17 . abc = 6abc

<=> 17abc = 6abc

<=> 17abc = 6000 + abc

<=> 17abc - abc = 6000

<=> 16abc = 6000

<=> abc = 6000 : 16

=> abc = 375

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN