Pham Trong Bach

Giải các phương trình mũ sau:  5 2 x - 7 x - 5 2 x . 17 + 7 x . 17 = 0

Cao Minh Tâm
13 tháng 6 2019 lúc 5:24

16. 7 x − 16. 5 2 x  = 0

⇔  7 x  =  5 2 x  ⇔  7 / 25 x  =  7 / 25 0  ⇔ x = 0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Giải các bất phương trình sau:

a) (2x − 7)ln(x + 1) > 0;

b) (x − 5)(logx + 1) < 0;

c) 2 log 3 2 x + 5 log 2 2 x  + log 2 x – 2 ≥ 0

d) ln(3 e x  − 2) ≤ 2x

Pham Trong Bach

Giải các phương trình sau: (5 − x).log(x − 3) = 0

Pham Trong Bach

Giải các bất phương trình sau: (2x − 7)ln(x + 1) > 0

Pham Trong Bach

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

b) ( 1 - i x ) 2  + (3 + 2i)x − 5 = 0

Pham Trong Bach

Giải các phương trình sau:

a) e 2 + ln x  = x + 3;

b) e 4 - ln x  = x;

c) (5 − x).log(x − 3) = 0

Pham Trong Bach

Giải các bất phương trình sau: (x − 5)(logx + 1) < 0

Pham Trong Bach

Giải các phương trình mũ sau:  0 , 75 2 x - 3 = 1 1 3 5 - x

Pham Trong Bach

Cho bất phương trình m . 3 x + 1 + ( 3 m + 2 ) ( 4 - 7 ) x + ( 4 + 7 ) x > 0  

với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x   ∈   (   - ∞ ,   0 )

A.  m   >   2 + 2 3 3

B.  m   >   2 - 2 3 3

C.  m   ≥   2 - 2 3 3

D.  m   ≥   - 2 - 2 3 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN