math
Le Pham Minh Toan
21 tháng 2 2016 lúc 17:30

800000000 dam = 80000000000000 mm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Độ dài đoạn thẳng AB là .....cm hay là .....mm.

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Độ dài đoạn thẳng CD là .....cm .....mm hay là .....mm.

Giải vở bài tập Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Độ dài đoạn thẳng EG là 2cm .....mm hay là .....mm.

Pham Trong Bach

Số ?

1km = .....m         1m = .....mm

1hm = .....m         1m = .....cm

1dam = .....m       1m = .....dm

1km = .....hm       1dm = .....mm

1hm = .....dam     1cm = .....mm

Pham Trong Bach

526 mm  =……………cm …………mm , số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A.52cm 6mm

B. 50cm 6mm

C. 52cm 60mm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN