Bài 25. Động năng

Ngọc Chương

một vật có khối lượng m=0,2kg ném thẳng dứng từ mặt dất vận tốc 10m/s bỏ qua lực cản.Hỏi vật di dược quảng dường 8m thì dộng năng bằng bao nhiêu .lấy g=10m/s2

phynit
Trung tá -
9 tháng 5 2016 lúc 13:46

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

Cơ năng ban đầu của vật: 

\(W=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}.0,2.10^2=10 (J)\)

Độ cao cực đại vật đạt được là \(h_{max}\)

\(\Rightarrow W=m.g.h_{max}=0,2.10.h_{max}=10\Rightarrow h_{max}=5(m)\)

Vật đi được quãng đường 8m, khi đó đi lên 5m lên độ cao cực đại và rơi xuống 3m, lúc này độ cao của vật là: \(h=8-5=3(m)\)

Cơ năng của vật lúc này: \(W=W_đ+W_t=W_đ+mgh=W_đ+0,2.10.3=10\)

\(\Rightarrow W_đ=4(J)\)

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN