Thuc Anh
20 tháng 2 2016 lúc 10:06

Số thứ nhất là: 36:(5-3)*5=90

Số thứ hai là:90-36=54

Tổng hai số là:90+54=144

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN