Pham Trong Bach

Chỉ ra phép biến hình biến (C) thành đồ thị (C’) của hàm số:

y = x + 1 3  − 3x − 4

Cao Minh Tâm
17 tháng 12 2018 lúc 17:07

Tịnh tiến (C) song song với trục Ox sang trái 1 đơn vị, ta được đồ thị (C1) của hàm số.

y = f(x) = − x + 1 3  + 3(x + 1) + 1 hay f(x) = − x + 1 3  + 3x + 4 ( C 1 )

Lấy đối xứng ( C 1 ) qua trục Ox, ta được đồ thị (C’) của hàm số y = g(x) =  x + 1 3  − 3x – 4

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

y = − x 3  + 3x + 1

b) Chỉ ra phép biến hình biến (C) thành đồ thị (C’) của hàmsố:

y = ( x + 1 ) 3  − 3x − 4

c) Dựa vào đồ thị (C’), biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

( x + 1 ) 3  = 3x + m

d) Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị (C’), biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Pham Trong Bach

Cho hàm số  y = 3 - x x + 1  có đồ thị (H)

Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 2.

Pham Trong Bach

a) Cho hàm số Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12 có đồ thị (H)

Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 2.

b) Lấy đối xứng (H’) qua gốc (O), ta được hình (H’’). Viết phương trình của (H’’).

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Pham Trong Bach

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số  y = x + 3 x + 1

Pham Trong Bach

Cho hàm số  y = - 1 3 x 3 + a - 1 x 2 + a + 3 x - 4

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của đồ thị hàm số a=0

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = 3 − x x + 1  có đồ thị (H). Một phép dời hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 2. Lấy đối xứng (H’) qua gốc toạ độ được hình (H”). Tìm phương trình của (H”)

A.  y = 6 − 2 x x + 2

B.  y = 2 x − 6 x + 2

C.  y = − 2 x x + 2

D.  y = 2 x x + 2  

Pham Trong Bach

Cho hàm số

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

a) Xác định a để hàm số luôn đồng biến.

b) Xác định a để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với a = 3/2.

Từ đó suy ra đồ thị của hàm số

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Pham Trong Bach

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

A. Hàm số y = x 3  - 5 có hai cực trị;

B. Hàm số y =  x 4 /4 + 3 x 2  - 5 luôn đồng biến;

C. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y = 3 x - 2 5 - x  là y = -3;

D. Đồ thị hàm số sau có hai tiệm cận đứng y = 3 x 2 - 2 x + 5 x 2 + x + 7

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN