Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Huyền Nguyễn

tìm GTLN - GTNN của hàm số : y=sinx+cosx+sinxcosx


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN