Bài 10: Cấu trúc lặp

duong nguyenvan

trong cửa hàng có các loại sơn : 16kg ,17kg,21kg. 1 người khách cần mua 185kg sơn.viết chương trình tính và cho biết cần bán cho người khách bao nhiêu thùng mỗi loại (bao nhiêu thùng 16kg,17kg,21kg) để không phải bàn lẻ thùng nào

giúp mình cái ,giáo viên bảo sử dụng câu lệnh lặp for..to..do(chắc là loại câu lệnh lặp for to do lồng nha :v)

Trương Quang Dũng
29 tháng 1 2018 lúc 20:38

program bai1;

var n,l1,l2,l3:longint;

begin

n:=185;

l1:=n div 21;

n:=n-l1*21;

l2:=n div 17;

n:=n-l2*17;

l3:=n div 16;

write('So thung loai 21kg la ',l1);

write('So thung loai 17kg la ',l2);

write('So thung loai 16kg la ',l3);

readln

end.

Bình luận (0)
Khánh Ngọc
26 tháng 11 2017 lúc 19:36

Eh.. GV bạn ra đề giống GV mình v~

Bình luận (1)
Dương Hoàng
4 tháng 12 2018 lúc 21:04

ở trong sbt tin 8 chỗ lệnh lặp biết trước ấy bạn:)))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khang Tham

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN