Hoàng Đức Long

Treo đoạn dây dẫn có chiều dài 𝑙=10cm, khối lượng m=5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B=0,05T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 10 3 A . Nếu lấy g = 10 m / s 2  thì góc lệch α của dây treo so với phương thẳng đứng là

A 60 0

B 30 0

C 15 0

D. 45 0

Vũ Thành Nam
4 tháng 7 2018 lúc 15:41

Đáp án: A

Từ hình vẽ, ta có:

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Treo đoạn dây dẫn có chiều dài ? = 10cm, khối lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,05T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I= 10 3  A. Nếu lấy g = 10 m / s 2  thì góc lệch α của dây treo so với phương thẳng đứng là

A. 60o 

B. 30o           

C. 15o               

D. 45o

Hoàng Đức Long

Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 5 cm, khối lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5 T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2 A. Nếu lấy g = 10 m / s 2  thì góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là

A.  30 ° .

B. 45 ° .

C. 60 ° .

D.  75 ° .

Hoàng Đức Long

Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 5 cm, khối lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5 T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2 A. Nếu lấy g = 10 m/ s 2 thì góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là

A. 30o.

B. 45o.

C. 60o.

D. 75o.

Hoàng Đức Long

Treo đoạn dây dn có chiều dài 5cm, khối ng m = 5g bằng hai dây mnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết vectơ cảm ứng tca ttrưng đều hưng thẳng đứng xuống dưới, có đlớn B = 0,5T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2A. Lấy g = 10 m/s2. Khi nằm cân bằng góc lệch ca dây treo so vi phương thng đứng là:

A. 300

B. 450

C. 600

D. 750

Hoàng Đức Long

Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 5cm, khối lượng m = 5g bằng hai  dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằn ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2A. Nếu lấy g   =   10 m / s 2 thì góc lệch a  của dây treo so với phương thẳng đứng là:

A. a = 300

B. a = 450

C. α = 600

D. a = 750

Hoàng Đức Long

Treo một dây dẫn thẳng chiều dài l=5cm, khối lượng m = 5 g nằm ngang bằng hai dây dẫn mảnh nhẹ trong từ trường đều có B → thẳng đứng hướng xuống độ lớn 0,5T. Cho dòng điện I = 2 A đi qua dây, tìm góc lệch của dây treo so với phưong thẳng đứng? Lấy g = 10 m/ s 2

A. 60°.

B. 90°.

C. 45°.

D. 30°.

Hoàng Đức Long

Thanh dây dẫn thẳng MN có chiều dài l = 20 cm, khốí lượng m = 10 g, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang. 

Cả hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = 2 3 A chạy qua, người ta thấy thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và hai sợi dây treo bây giờ lệch một góc α so với phương thẳng đứng.  Cho g = 10 m / s 2 , góc lệch  α là

A.  30 °

B.  45 °

C.  60 °

D.  50 , 5 °

Hoàng Đức Long

Thanh dây dẫn thẳng MN có chiều dài l = 20 cm, khốí lượng m = 10 g, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang.

Cả hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = 2 3 A chạy qua, người ta thấy thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và hai sợi dây treo bây giờ lệch một góc α so với phương thẳng đứng.  Cho g = 10 m/ s 2 , góc lệch α là

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 50,5o

Hoàng Đức Long

Thanh dây dẫn thẳng MN có chiều dài l = 20 cm, khốí lượng m = 10 g, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang. Cả hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = A chạy qua, người ta thấy thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và hai sợi dây treo bây giờ lệch một góc α so với phương thẳng đứng. Cho g = 10 m / s 2 , góc lệch α là 

A.  30 0

B.  45 0

C.  60 0

D.  50 , 5 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN