Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Gấu Con

1) Hoà tan 5,5g hh ( Al, Fe ) bằng dd HCl 14,6% ( D= 1,12g/ml ) thu được 4,48 lít khí (đktc)

Tính thành phần trăm từng kim loại trong hh ban đầu ? Thể tích dd HCl 14,6% tác dụng , C% chất tan trong dd thu được .

2) Hỗn hợp X chứa ( MgO , CaO ) ; hh Y cũng chứa ( MgO, Al2O3 ) Mx= My = 96g . Biết rằng khối lượng MgO trong X bằng 1,125 lần khối lượng MgO trong Y

X;Y lần lượt đều tác dụng vs 100ml HCl 19,87% ( D= 1,047 g/ml) vù thu được dd X;Y . X' tác dụng hết Na2CO3 thì tạo ra 1,904 dm3 khí CO2 ( đktc) . Tính thành phần trăm và khối lượng các chất trong hh X và C% các chất tan trong dd X'

Hồ Hữu Phước
15 tháng 9 2017 lúc 7:03

\(n_{H_2}=0,2mol\)

2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

- Gọi số mol Al là x, số mol Fe là y

- Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=5,5\\\dfrac{3}{2}x+y=0,2\end{matrix}\right.\)

Giải ra x=0,1 và y=0,05

%Al=\(\dfrac{0,1.27.100}{5,5}\approx49,1\%\)

%Fe=50,9%

nHCl=3x+2y=0,4mol

\(m_{dd_{HCl}}=\dfrac{0,4.36,5.100}{14,6}=100g\)

\(v_{HCl}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{100}{1,12}\approx89,3ml\)

\(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{0,1.133,5.100}{5,5+100-0,2.2}=\dfrac{1335}{105,1}\approx12,7\%\)

\(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,05.127.100}{5,5+100-0,2.2}\approx6,04\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN