Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Gấu Con

1) Biết rằng CaO và H2SO4 đặc đều có khả năng hút ẩm. Nếu muốn làm khô những chất sau đây : SO3, SO2, CO, CO2, O2, H2 có thể dùng chất hút ẩm nào là phù hợp ( H2SO4 đặc vừa háo nước vừa háo SO3).

22) Hoà tan 5,5g hỗn hợp ( Al, Fe) bằng dd HCl 14,6% ( D= 1,12g/ ml) thu được 4,48 lít khí ( đktc)

Tính thành phần trăm khối lượng từng KL trong hh bạn đầu? Thể tích dd HCl 14,6% tác dụng, C% chất tan trong dd thu được

Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 14 tháng 9 2017 lúc 21:28

Câu 1 mình nghĩ là thiếu chất,nếu thêm dc 1 chất nữa thì mình xin thêm CaCl2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Đăng Thương

1/Cho 22,3g hỗn hợp Al và Fe2O3 vào trong bình kín ( không có không khí ). Nung nóng bình đến phi PƯ hoàn toàn thì thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan rắn X trong HCl dư thì thu được 5,6l khí (đktc). a/ Xác định khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu b/ Cho X tác dụng với dd NaOH 1/6M để PƯ vừa đủ thì phải dùng bao nhiêu lít dd NaOH 2/ Trên 2 đĩa cân A, B của một đĩa cân đặt 2 cốc thủy tinh: Cốc ở đĩa cân A chứa dd H2SO4 và cốc ở đĩa cân B chứa dd HCl, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 6,48g kim loại Mg vào cốc A và 6,16g kim loại hóa trị II, biết lượng axit trong 2 cốc đủ để tác dụng hết với các kim loại ? 3/ Cho 4,32g hỗn hợp kim loại A và B. Cho hỗn hợp trên td với dd H2SO4 loãng, dư thấy xuất hiện 2,688 lít khí H2 ở đktc. Sau PƯ khối lượng hỗn hợp giảm đi một nửa. Cho phần còn lại td với dd H2SO4 đặc, nóng có 756ml khí SO2 thoát ra khỏi đktc. Tìm tên kim loại A và B? 4/ Cho 1,12g hỗn hợp X gồm Mg và kim loại R(hóa trị II, đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học) thực hiện 2 thí nghiệm: Thí nghiệm I : Cho hỗn hợp Pư với dd H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc Thí nghiệm II: Cho hỗn hợp tác dụng với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 ở đktc a/ viết các phương trình hóa học b/ Tính khói lượng Mg, R c/ Xác định R 5/Hòa tan 14,4g Mg vào 400cm3 dd HCl thì thu được V1 lít khí H2 và còn lại một phần chất rắn không tan. Lọc lấy phần không tan cho thêm 20g Fe rồi hòa tan vào 500cm3 dd HCl như trên, thấy thoát ra V2 lít khí H2 và còn lại 3,2g rắn không tan. Tính V1,V2. Biết các khí đo ở đktc

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN