Di truyền học cấp độ tế bào

Thùy Ngân

có 4 hợp tử cùng loài là A,B,C,D

hợp tử A nguyên phân cho các tb con bằng 1/4 số NST có trong 1 hợp tử khi n chưa nguyên phân

hợp tử B nguyên phân cho các tb con với tổng số NST đơn gấp 4 lần số nst đơn trong 1 tb

hợp tử C nguyên phân cho các tb con cần nguyên liệu tương ứng 480 nst đơn

htu D nguyên phân cho các tb con chứa 960 nst đơn từ nguyên liệu s hoàn toàn . tát cả các tb con tạo ra chứa 1920 nst đơn ( chưa nhân đôi)

a. tìm bộ 2n

b. số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 9 2017 lúc 14:46

Gọi xA, xB, xC, xD là số lần nguyên phân của 4 hợp tử A, B, C, D 2n là bộ NST của loài (n thuộc N*) theo giả thiết, ta có: 2^xA= ¼.2n 2n.2^xB=4.2n 2n(2^xC -1)=480 2n(26xD -2)=960 => 2n.2^xA= (2n)^2/4 =>2n.2^xB=4.2n =>2n.2^xC=480+2n =>2n.2^xD=2.2n=960 vì tổng số NST trong các tb con đc tạo ra là 1920, ta có: (2n)^2 /4+4.2n+2.2n+960+480+2n=1920 =>(2n)^2/4+7.2n-480=0 => / 2n=32 \ 2n=-60(loại) vậy bộ NST lbcl là 2n=32 Số đợt ngp of hơp tử A: 2^xA=1/4.32=>xA=3lần “ B: 32.2^xB=4.32=>xB=2lần “ C: 32.(2^xC-1)=480=>xC=4lần “ D: 32(2^xD-2)=960=>xD=5lần

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN