Hoàng Đức Long

Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4,8 N. Biết q 1 + q 2 = 3 . 10 - 6 C; | q 1 < q 2 . Xác định loại điện tích của q 1   v à   q 2  . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính  q 1   v à   q 2 .

Vũ Thành Nam
13 tháng 5 2019 lúc 11:42

Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu nhau; vì q 1 + q 2 > 0 và q 1 < q 2 nên  q 1 < 0 ;   q 2 > 0 .

 

F = k | q 1 q 2 | r 2 ⇒ q 1 q 2  =  = = 12 . 10 - 12 ; vì q 1   v à   q 2  trái dấu nên:

q 1 q 2 = - q 1 q 2 = 12 . 10 - 12   (1) và q1 + q2 = - 4.10-6 (2).

Từ (1) và (2) ta thấy q 1   v à   q 2 là nghiệm của phương trình: x 2 + 4 . 10 - 6   x   -   12 . 10 - 12 = 0  = 0

⇒ x 1 = = 2 . 10 - 6 x 2 = - 6 . 10 - 6 .   K ế t   q u ả   q 1 = 2 . 10 - 6 C q 2 = - 6 . 10 - 6 C h o ặ c   q 1 = - 6 . 10 - 6 C q 2 = 2 . 10 - 6 C

Vì  q 1 < q 2 ⇒ q 1 = 2 . 10 6 C ;   q 2 = - 6 . 10 - 6 C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Hai điện tích  q 1  và  q 2  đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4 N. Biết  q 1  +  q 2  = 3.10-6 C; | q 1 | < | q 2 |. Xác định loại điện tích của  q 1  và  q 2  . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính  q 1  và  q 2

Hoàng Đức Long

Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4 N. Biết  q 1 + q 2 = 3 . 10 - 6 C; q 1 < q 2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Xác định các giá trị của các điện tích  q 1   v à   q 2

Hoàng Đức Long

Hai điện tích q 1  và  q 2  đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 1,2 N. Biết  q 1  +  q 2  = - 4.10-6 C và | q 1 | < | q 2 |. Xác định loại điện tích của  q 1  và  q 2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính  q 1  và  q 2

Hoàng Đức Long

Hai điện tích q 1  và  q 2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết  q 1  +  q 2  = - 6.10-6 C và | q 1 | > | q 2 |. Xác định loại điện tích của  q 1  và  q 2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính  q 1  và  q 2

Hoàng Đức Long

Hai điện tích q1 và q 2  đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết q 1 + q 2 = - 6 . 10 - 6  C và q 1 > q 2 . Xác định loại điện tích của q 1  và q 2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q 1  và q 2 .

Hoàng Đức Long

Hai điện tích  q 1   v à   q 2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với lực F = 1,8 N. Biết q 1 + q 2 = - 6 . 10 - 6 C và q 1 > q 2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Xác định các giá trị của các điện tích  q 1   v à   q 2 .

Hoàng Đức Long

Hai điện tích  q 1 và  q 2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau một lực F = 4 N. Biết q 1 + q 2 = 3 . 10 - 6 C , q 1 < q 2 . Xác định hai loại điện tích  q 1  và  q 2 . Vẽ các vecto lực do hai điện tính tác dụng lên nhau và tính  q 1 , q 2  

Hoàng Đức Long

Hai điện tích  q 1 và  q 2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8N. Biết q 1 + q 2 = - 6 . 10 - 6 C và q 1 > q 2 . Xác định dấu của điện tích  q 1 và  q 2 . Vẽ các vécto lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

Hoàng Đức Long

Hai điện tích  q 1 và  q 2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q 1 + q 2 = - 6 . 10 - 6 C và q 2 > q 2 . Xác định dấu của điện tích  q 1 và  q 2 . Vẽ các vecto lực điện tác dụng lên các điện tích. Tính  q 1  và  q 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN