Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Trình bày cách pha 500g dd NaCl 10% từ dd NaCl 20% ( D= 1,25g/ml) nhưng không được dùng cân


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN