Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Gọi M và N là hai điểm trên đường thẳng ∆ nằm vuông góc với dây dẫn, ở cùng một phía so với dây dẫn và điểm M gần dây dẫn hơn. Biết độ lớn của cảm ứng tại M lớn gấp 1,2 lần độ lớn cảm ứng từ tại N và khoảng cách MN bằng 2cm. Khoảng cách từ M đến dây dẫn bằng

A. 10cm

B. 12cm

C. 6cm

D. 8cm

Vũ Thành Nam
3 tháng 9 2018 lúc 15:25

Đáp án: A

Do I không đổi nên:

Ta có: r N - r M  = MN = 2cm (2)

Giải (1), (2) ta tìm được r M = 10 c m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Gọi M và N là hai điểm trên đường thẳng ∆ nằm vuông góc với dây dẫn, ở cùng một phía so với dây dẫn và điểm M gần dây dẫn hơn. Biết độ lớn của cảm ứng tại M lớn gấp 1,2 lần độ lớn cảm ứng từ tại N và khoảng cách MN bằng 2cm. Khoảng cách từ M đến dây dẫn bằng

A. 10cm          

B. 12cm           

C. 6cm         

D. 8cm

Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Trên đường thẳng ∆ vuông góc với dây dẫn có hai điểm M và N nằm ở một phía so với sợi dây. Biết cảm ứng từ tại M và N có độ lớn lần lượt là B M = 3 . 10 - 5 T và  B M = 2 . 10 - 5 T . Cảm ứng từ tại trung điểm của đoạn MN có độ lớn là

A. 2,2. 10 - 5 T

B. 2,5. 10 - 5 T

C. 2,6. 10 - 5 T

D. 2,4. 10 - 5 T

Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Trên đường thẳng ∆ vuông góc với dây dẫn có hai điểm M và N nằm ở một phía so với sợi dây. Biết cảm ứng từ tại M và N có độ lớn lần lượt là B M = 3 . 10 - 5 T và B N = 2 . 10 - 5 T . Cảm ứng từ tại trung điểm của đoạn MN có độ lớn là

A.  2 , 2 . 10 - 5 T

B.  2 , 5 . 10 - 5 T

C.  2 , 6 . 10 - 5 T

D.  2 , 4 . 10 - 5 T

Hoàng Đức Long

Hai dòng điện thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=100 cm. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn chạy ngược chiều và có cùng cường độ I = 20A. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách đều hai dây dẫn có độ lớn bằng

A.  8 .   10 - 6   T

B.  4 .   10 - 6   T

C. 0

D.  16 .   10 - 6   T

Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài, dài đặt trong chân không có cường độ I = 5A. Gọi M là một điểm gần dòng điện, cảm ứng từ tại M có độ lớn là 2 . 10 - 5 T . Khoảng cách từ M đến dòng điện là

A. 5m            

B. 5cm     

C. 0,05cm              

D. 0,05mm

Hoàng Đức Long

Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài, dài đặt trong chân không có cường độ I = 5A. Gọi M là một điểm gần dòng điện, cảm ứng từ tại M có độ lớn là 2 . 10 - 5 T . Khoảng cách từ M đến dòng điện là

A. 5m

B. 5cm

C. 0,05cm

D. 0,05mm

Hoàng Đức Long

Trong chân không, cho hai dây dẫn d 1 ,  d 2 song song và cách nhau 2cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I 1  = 10A và I 2  = 15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách dây dẫn  d 1 4cm; cách dây dẫn  d 2 2cm. cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 0,1mT           

B. 0,2mT              

C. 0,3mT            

D. 0,4mT

Hoàng Đức Long

Trong chân không, cho hai dây dẫn d 1 d 2  song song và cách nhau 2cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I 1 = 10 A và  I 2 = 15 A . Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách dây dẫn  d 1 4cm; cách dây dẫn  d 2  2cm. cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 0,1mT

B. 0,2mT

C. 0,3mT

D. 0,4mT

Hoàng Đức Long

Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng
d = 100cm. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn chạy cùng chiều và cùng cường độ I = 2A. Xác định cảm ứng từ B tại điểm M trong hai trường hợp sau:

a)     M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d 1   =   60 c m ,   d 2   =   40 c m .

b)    N nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d 1   =   60 c m ,   d 2 =   80 c m

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN