Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

1)Hoà tan 31g Na2O vào nước , thêm nước cho đủ 1 lít dd . Chia dd ra làm 2 phần = nhau .

a) tính thể tích dd Fe2(SO4)3 0,5M đủ để tác dụng hết vs phần thứ nhất . Tính CM của chất tan trong dd sau pứ

b) tính thể tích dd H2SO4 20% cho vào phần thứ 2 để thu được muối trung hoà . Tính khối lượng muối thu được .

2) Viết KHHH của các NTHH trong chu kỳ 3 theo trình tự khối lượng nguyên tử tăng dần . Viết CTHH các oxit của chúng và chỉ ra rằng hoá trị các nguyên tố đó thay đổi theo một trình tự nhất định


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN