Pham Trong Bach

Điền dấu >; < ; =

16 : 4 ... 16 : 2

Cao Minh Tâm
13 tháng 11 2017 lúc 13:46

16 : 4 < 16 : 2 (hai phép chia có cùng số bị chia, phép chia nào số chia lớn hơn thì thương sẽ bé hơn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền dấu >, <, =

 a, 4 × 7  ...   4 × 6

 b, 4 × 5  ...   5 × 4

 c, 16 : 4  ...   16 : 2

    d, 25 : 5  ...   15 : 3

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào dãy số: 2, 4, 6, 10, 16, ......

A. 17

B. 18

C. 26

D. 22

Pham Trong Bach

Điền số tiếp theo vào dãy: 9, 16, 23, ....

A. 30

B. 28

C. 24

D. 27

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào dãy số: 8, 16, 24, ......

A. 25

B. 32

C. 34

D. 26

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 6   c ủ a   54   p h ú t   l à   . . . .   p h ú t

Pham Trong Bach

1 6  a.      của 42 kg là ..........kg

Số điền vào chỗ chấm là:

A. 42                      

B. 36                        

C. 7                    

D. 6

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN