Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm mà độ tự cảm có thể thay đổi trong khoảng từ 10  μH  đến 160  μH  và một tụ điện mà điện dung có thể thay đổi 40 pF đến  250 pF. Tính băng sóng vô tuyến (theo bước sóng) mà máy này bắt được.

Vũ Thành Nam
28 tháng 9 2017 lúc 7:48

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 10  μH  và một tụ điện có điện dung biến thiên trong một giới hạn nhất định. Máy này thu được băng sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng từ 10 m đến 50 m. Hỏi khi thay cuộn thuần cảm trên bằng cuộn thuần cảm khác có độ tự cảm 90  μH  thì máy này thu được băng sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được từ 0,5 µH đến 2 µH và một tụ điện có điện dung thay đổi được từ 20 pF đến 80 pF. Lấy c = 3.108 m/s, π2 = 10. Máy đo có thể thu được các sóng vô tuyến có bước sóng

A. từ 4 m đến 24 m

B. từ 6 m đến 24 m

C. từ 6 m đến 40 m

D. từ 4 m đến 40 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần có độtựcảmthay đổi được từ 0,5 µH đến 2 µH và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 20 pF đến 80 pF. Biết tốc độ truyền sóng điện từ c = 3.108 m/s; lấy π2 = 10. Máy này có thể thu được các sóng vô tuyến có bước sóng nằm trong khoảng

A. từ 6 m đến 40 m

B. từ 6 m đến 24 m.

C. từ 4 m đến 24 m.

D. từ 4 m đến 40 m

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 30 μH và một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là

A. 22,6 m.

B. 226 m.

C. 2,26 m.

D. 2260 m

Hoàng Đức Long

Một mạch chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1 mH và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 10 pF đến 1000 pF. Máy thu có thể thu được tất cả các sóng vô tuyến có dải sóng nằmg trong khoảng

A. 12,84 m ÷ 128,4 m

B. 59,6 m ÷ 596 m

C. 62 m ÷ 620 m

D. 35,5 m ÷ 355 m

Hoàng Đức Long

Một mạch chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1 mH và tụ điện có điện dung thay đổi được từ 10 pF đến 1000 pF. Máy thu có thể thu được tất cả các sóng vô tuyến có dải sóng nằmg trong khoảng:

A. 12,84 m ÷ 128,4 m

B. 59,6 m ÷ 596 m

C. 62 m ÷ 620 m

D. 35,5 m ÷ 355 m

Hoàng Đức Long

Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L bằng 0,5mH và tụ điện dung C biến đổi từ 40 pF đến 650 pF. Lấy c=3.108 m/s và π =3,14. Máy thu có thể bắt được tất cả các sóng vô tuyến điện có dải sóng nằm trong khoảng nào?

A. 266,6m đến 942 m.

B. 266,6m đến 1074.6m.

C. 324m đến 942m.

D. 324m đến 1074,6m.

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4 μH   và một  tụ điện C = 40 nH.

a) Tính bước sóng điện từ mà mạch thu được.

b) Để mạch bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60 m đến 600 m thì cần phải thay tụ điện C bằng tụ xoay C v có điện dung biến thiên trong khoảng nào? Lấy π 2 = 10;  c = 3 . 10 8 m/s.

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C 0 mắc song song với một tụ xoay C. Tụ xoay có điện dung thay đổi từ 10 (pF) đến 250 (pF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu được các sóng có bước sóng từ 10 (m) đến 30 (m). Xác định độ tự cảm L

A. 0,84 (mH)

B. 0,93 (mH)

C. 0,94 (mH)

D. 0,74 (mH)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN